půdní profil

Datum zveřejnění : 9. 11. 2010
Kategorie : Pedologie
Autoři :  Štefková , Vitkova , Kotrsová , Bednářová , Neznámý, Kubeláková
Škola : Gymnázium Čakovice,Gymnázium Čakovice
Pod vedením : Štefková
V západních Čechách jsme zkoumali půdní profil, což je vertikální řez půdou, která je tvořena několika horizonty.Vybrali jsme svah v lese, kde byl dominantní dřevinou javor. Vykopali jsme "jámu" hlubokou 50cm. Naskytl se nám pohled na tři různé půdní horizonty: horizont nadložního humusu, organominerální povrchový horizont a minerální horizont. Také jsme se zabývali půdní strukturou, která je jednou z nejzákladnějších fyzikálních vlastností půdy. Objevili jsme zrnitou, hrudkovou a polyedrickou strukturu. Poté jsme se zaměřili na zrnitost a vlhkost půdy a přítomnost skeletu. Pro naše zkoumání jsme využívali naše ruce a dále lopatku. Naším úkolem nebylo se zaměřit pouze na půdní profil, ale také na rostliny v blízkém okolí a díky nim určit typ půdy. Zjistili jsme, že se zde vyskytuje hnědozem (Komorní Hůrka) a jelikož se v blízkosti nachází CHKO Slavkovský les, nemůžeme ji využít pro zemědělství nebo zastavět. Další zkoumání byla provedena v Bořanovicích a Tušimicích, kde se postupovalo stejným způsobem.

ÚVOD

V rámci geomorfologické exkurze, která se konala 7.května 2010 v západních Čechách, jsme měli možnost navštívit nejmladší sopku u nás: Komorní Hůrku, kde jsme zkoumali půdní profil a jeho vlastnosti, dále typ půdy a květenu. Ovšem ne všichni byli přítomni na Komorní Hůrce, proto svá zkoumání provedli v Tušimicích (severozápad ČR) a v Bořanovicích (okraj Prahy). Díky tomu jsme měli možnost porovnat více půdních profilů. Naše zkoumání vedla k obohacení našich vědomostí. Proto vám dále shrneme naše zkoumání s výsledky.

METODIKA

Komorní Hůrka

Komorní Hůrka se nachází na svahu se sklonem asi 30 stupňů. Počasí bylo zatažené a občas pršelo. Nejprve jsme si vybrali svah v lese, který se nám zdál vhodný pro naše zkoumání půdního profilu. Poté jsme odstranili opadané listy ze stromů (javorů) a začali jsme kopat. Lopatkou jsme vykopali díru 50cm hlubokou. Čelo profilu jsme očistili a zarovnali. Pro určování horizontů jsme museli dojít až k díře a důkladně ji prozkoumat. Horizonty jsme určili pomocí oka, ale k určení dalších vlastností jsme už potřebovali naše ruce. K zjištění výšky horizontů jsme použili vhodné měřítko (malý metřík a dále lopatku). Strukturu půdy jsme určili pomocí rukou, kdy jsme pokaždé vzali trochu hlíny z daného horizontu. Tím pádem jsme zjistili i další vlastnost, a to konzistenci. Zrnitost půdy v horizontech jsme určili tak, že jsme se z půdy snažili udělat kuličku. Z písku se nám ji nepodařilo vytvořit, ale z hlinitého písku a z hlíny jsme kuličku udělali. Také vlhkost půdy jsme zjistili velice snadno, a to díky tomu, zda hlína v ruce nám ji ušpinila nebo nikoliv.

Dále jsme zkoumali květenu, která rostla přímo u vykopaného profilu nebo v okolí. Proto jsme se zastavovali u každé rostliny (či stromu) a pečlivě jsme určovali, o jakou květinu jde, a museli jsme si ji vyfotit pro případné další zkoumání. Objevili jsme například jahodník obecný, jitrocel kopinatý, svízel přítula nebo nádherně fialové vstavače.

Bořanovice

Ti z nás, kteří nebyli na geomorfologické exkurzi, dělali půdní profil na jiných dvou místech. První lokalitou byly Bořanovice. Tento pokus se prováděl na místě se sklonem 90 stupňů a při zataženým počasím. Metodika průzkumu byla stejná jako na Komorní Hůrce.  Po prozkoumání veškerých vlastností, jsme zkusili pokus s octem - na trochu hlíny jsme nalili trochu octu a čekali, co se bude dít (více informacích ve výsledcích)

Tušimice

Druhou lokalitou byly Tušimice. Zde byl nulový sklon a počasí bylo zatažené. Opět jsme si vybrali vhodnou půdu ke zkoumání a začali kopat. Jelikož zde nebyl žádný sklon, ale rovina, šlo to podstatně hůř než v předchozích případech. Stejně jako v Bořanovicích, i zde byl proveden pokus s octem.

VÝSLEDKY

Půdní profil Komorní Hůrka

Komorní Hůrka se nachází v západních Čechách - 50°6´ severní šířky a 12°20´ východní délky. Vybrali jsme si svah na K.H. v lese, svah měl sklon 30°. Bylo zataženo a občas pršelo.komorní hůrkaměřítko.jpg

Nejprve jsme určovali horizonty půdy. Na povrchu jsme mohli vidět horizont nadložního humusu. Tento typ horizontu můžeme vidět pouze u lesních půd. Výška činila asi 10cm. Byl tvořen opadem ze stromů (listy, větve,...) nebo rostlin. Obsah této organické hmoty byl kolem 25-30%. Dalším horizontem, který jsme viděli byl organominerální povrchový horizont, který měl výšku 25cm. Organická hmota byla smíchána s minerální částí. Horizont měl tmavěhnědou až černou barvu. Poslední horizont byl minerální, který byl vysoký asi 15cm. Byl tvořen zvětralinami a kameny, nikde se neobjevovala organická hmota. Barva byla tmavěhnědá. Kdybychom vytvořili větší jámu, objevil by se půdotvorný substrát a dále pevná matečná hornina.

Poté jsme se zaměřili na strukturu půdy. Na povrchu jsme mohli naleznout zrnitou strukturu, která byla tvořena malými rovnoměrnými elementy o velikosti maximálně 1cm. V organominerálním horizontu jsme viděli hrudkovitou strukturu, která byla tvořena elementy, které byly větší než 1cm. V minerálním horizontu jsme nalezli polyedrickou strukturu, která byla tvořena nesouměrnými elementy (hrudkami).

Dále jsem zkoumali konzistenci půdy, která ukazuje, jak hodně jsou půdní částice mezi sebou poutány a jak se půda přichycuje k jiným předmětům. Vršek byl velmi kyprý, částice půdy nedržely při sobě, rozpadaly se hned poté, co jsme je vzali do ruky. Níže byla drobivá půda, jejíž částice se rozlomily až při použití mírného tlaku.

Další vlastností půdy, kterou jsme museli prozkoumat byla zrnitost půdy. V půdě se vyskytovala trocha písku, respektive malá zrnka písku, která nešpinila ruce. Dále jsme objevili hlinitý písek, což je kombinace písku a hlíny, který obsahoval hodně zrn písku a málo hlíny. Posledním typem, který jsme nalezli byla hlína, která trochu lepila. Každý z horizontů obsahoval všechny tři druhy.

Určení přítomnosti skeletu bylo pro nás obtížnější, jelikož naše jáma nebyla dostatečně hluboká a skelet se ve větší míře převážně vyskytuje ve spodních horizontech. Přesto jsme zde nalezli kamení, písek a tenké kořeny.

Poslední vlastností byla vlhkost půdy. Naší půdu jsme zkoumali v době, kdy pršelo, proto vrchní vrstva byla vlhká a ovlhčovala dlaň. Pod ní byla půda jen vlahá a dlaň neovlhčovala a ve spodních vrstvách byla půda vlahá a opět ovlhčovala ruku.

Naším dalším úkolem bylo zjistit typ půdy na Komorní Hůrce, díky flóře, která se zde vyskytovala. V krajině jsem nalezli mnoho rostlin, pro které je typické mírně vlhké až vysychavé, bohaté stanoviště, a to: vstavače, jahodníky, hluchavky, jitrocel, svízel. Dále jsme půdu určili jako hnědozem.

Bořanovice

Bořanovice se nachází v okrese Praha-východ: 50°10´ severní šířky a 14°28´ východní délky. Sklon svahu byl 90° a při zkoumání bylo slunečno.bořanovicenáp.jpg

Zde byl půdní profil rozdělen na dvě části - horní a spodní. Horní část půdy byla hrudkovitá, tmavě zbarvená a také byla soudržná. Spodní část byla světle zbarvena, měla polyedrickou strukturu a byla tuhá.

Dále se prováděl pokus s octem. Po nalití octa na část hlíny z vrchního horizontu, hlína krátce šuměla a po vyšumění se z ní stalo bláto. Kdežto, když se nalil ocet na spodní horizont, šumění bylo dlouhé a po skončení, zde zůstávaly hrudky. Pokud půda s octem šumí, je v půdě dostatek vápna.

Další zaměření bylo na květenu, která se zde vyskytovala. Byl zde nalezen pryskyřník plazivý, rozrazil horský, podběl obecný a dominantním stromem byl ořešák. Díky flóře, která zde byla nalezena jsme toto stanoviště určili jako vlhké a středně bohaté. Tato půda není vhodná k zemědělskému využití.

Tušimice

Tušimice se nachází na severozápadě Čech - 50°22´ severní šířky a 13°20´ východní délky. Zkoumání bylo provedeno na rovině a bylo zataženo.

Byl zde nalezen jeden horizont a to organominerální povrchový horizont, který měl kyprou konzistenci, díky hojnému výskytu žížal. Nacházela se zde hlína a velké množství kořenů. Ovšem skelet (kameny) se zde nevyskytoval žádný. Půda byla vlhká. Opět zde byl použit pokus s octem. Hlína pouze krátce šuměla a reakce byla velmi slabá. Tím jsme dokázali, že se v půdě vyskytuje uhličitan vápenatý. Ovšem není ho tam moc, protože reakce byla velmi slabá.

Bohužel není možno dodat fotografii tušimického výkopu. Tento výkop se nepovedlo udělat tak hluboký, takže by fotografie neměla výpovědní hodnotu.

Z rostlin jsme zde nalezli tyto: smetánka lékařská, kopřiva, hluchavka, bodlák kadeřavý. Díky tomu bylo stanoviště určeno jako nitrofilní, vysychavé a středně bohaté. Půda je vhodná pro zemědělské účely.

Přehled horizontů na Komorní Hůrce

Název Výška Struktura Konzistence Zrnitost Vlhkost Skelet,kořeny Barva
nadložní humus 10cm zrnitá kyprá písek,hlinitý písek,hlína vlhká skelet-minimální hnědá
organominerální 25cm hrudkovitá kyprá,drobivá písek,hlinitý písek,hlína vlahá skelet-kameny kořeny tmavěhnědá - černá
minerální 30cm polyedrická drobivá písek,hlinitý písek,hlína vlhká skelet-kameny; kořeny-minimálně tmavěhnědá

A teď porovnání horizontů našich třech lokalit:

Vlatnosti půdy/horizonty

Komorní Hůrka

Bořanovice

Tušimice

0        horizont nadložního humusu

Ano - 10 cm

Ne

Ne

A       organominerální povrchový horizont

Ano - 25 cm

Ano - 40 cm

Ano - 15cm

E, B  horizonty ležící pod horizonty

Ano - 30 cm

Ano - 65 cm

Ne

C       půdotvorný substrát

Ano - 45 cm a více

nebyl až tak velký sesuv

nedokopaly jsme se k tomuto horizontu

Graf horizontů a jejich výskyt v našich třech lokalitách:

grafhorizontyjpg.jpg

Tento graf udává míry v centimetrech (cm).

Květena podle lokalit:

Komorní Hůrka Bořanovice Tušimice
javor klen pryskyřník plazivý smetanka lékařská
hluchavka bílá rozrazil horský kopřiva dvoudomá
svízel přítula podběl obecný bodlák kadeřavý
kopřiva dvoudomá hluchavka bílá
jahodník obecný
jitrocel kopinatý
vstavač kukačka

Díky této tabulce je dobře vyditelné, že lokalita na Komorní Hůrce je bohatší na výskyt květeny. Také se zde vyskytuje velmi vzácný vstavač kukačka.

vstavač kukačka.jpg svízel přítula.jpg kopřiva dvoudomá.jpg pryskyrnik plazivy.jpg rozrazil.jpg

javor klen.jpg hluchavka bílá.jpg jahodník obecný.jpg bodlak.jpg jitrocel.jpg podbel.jpg smetankalekarska.jpg

DISKUZE

Existuje několik typů půdy. (typy půdy čerpány z: http://www.hajduch.net/?q=comment/reply/55)

Podzol - nejméně úrodná půda, vyskytující se hlavně na horách

Renziny - půdy, které se vyskytují převážně v horách a na vápencích. Jsou málo úrodné.

Hnědé lesní půdy - zde se pěstují nenáročné plodiny (např. brambory)

Šedozemě - vyskytují se v lesích mírného pásu

Hnědozemě - nejvíce rozšířený typ půdy, který se nachází v mírném pásu. Jsou využívány pro zemědělské účely.

Nivní půdy - nachází se kolem řek a velmi často jsou zaplavovány.

Černozemě - nejvíce úrodný typ půdy, který se vyskytuje v suchých oblastech a na rovinách

ZÁVĚR

Důkladné prozkoumání půdy a okolního terénu nám dalo nové poznatky. Zkoumali jsme půdní horizonty a dále vlastnosti půdy. Také jsme určovali typ půdy podle květeny, která rostla v okolí.

Zjistili jsme, že na Komorní Hůrce je hnědozem a díky tomu, že se v okolí nachází CHKO Slavkovský les, ji nemůžeme zastavět ani využít pro zemědělství. Stanoviště bylo podle květeny mírně vlhké až vysychavé a na živiny bohaté.

Lokalita v Bořanovicích byla rendzina a navíc jak již bylo řečeno jednalo se o sesuv půdy. Lokalita je nevhodná k zemědělskému využití (je využívána jako zahrada). Stanoviště bylo podle květeny vlhké a středně bohaté na živiny.

V Tušimicích jsme objevili půdu opět hnědozem - půdu vhodnou k zemědělství. Stanoviště bylo podle květeny nitrofilní, vysychavé a středně bohaté na živiny.

Dalším naším novým poznatkem bylo to, že na území Komorní Hůrky je nejvíce nadložního humusu ze všech námi prozkoumaných lokalit. Důvodem toho je, že na Komorní Hůrce byl les a u ostatních lokalit bylo pole a nebo sesuv půdy. Na těchto místech se humus nevyskytuje, protože je tvořen organickými zbytky (opad rostlin...).

Pro příště by bylo lepší, kdybychom vyhloubili větší jámu, abychom mohli půdu prozkoumat mnohem lépe, jelikož jsme některé horizonty neviděli.


Multimédia

Bodlák kadeřavý Bodlák kadeřavý
Bořanovice-mapa Bořanovice-mapa
Hluchavka bílá Hluchavka bílá
Jahodník obecný Jahodník obecný
Javor klen Javor klen
Jitrocel kopina Jitrocel kopina
K.H.-mapa K.H.-mapa
Kopřiva dvoudom Kopřiva dvoudom
Podběl obecný Podběl obecný
Pokus s octem Pokus s octem
Pryskyřník plaz Pryskyřník plaz
Rozrazil horský Rozrazil horský
Smetanka lékařs Smetanka lékařs
Svízel přítula Svízel přítula
Tušimice-mapa Tušimice-mapa
Vstavač kukačka Vstavač kukačka
Výkop Výkop
Výkop 2 Výkop 2
Výkop-začátek Výkop-začátek
Měřítko Měřítko

Citace

(1) http://www.hajduch.net/?q=comment/reply/55


Vitkova Viktorie, Kotrsová Veronika, Bednářová Nicola, , Kubeláková Zora, Štefková Kamila, půdní profil (9. 11. 2010). Gymnázium Čakovice,Gymnázium Čakovice. Systém Projekt3V Datel.
Url : datel.badatele.cz/default.aspx?id=17

Pro citaci použijte následující kód, který vložíte do políčka v citacích při vytváření projektu:
#0017#